Mereka Memilih Berani

Artikel Terbaru

Berita

Sekilas Program Salam

Beragama merupakan hak bagi setiap manusia sebagai wujud kesadaran diri. Siapa pun tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Sungguh, jika seseorang...

Berita

Pembinaan Muallaf Suku Mori

Muallafah adalah bentuk jamak dari kata muallaf, yang berasal dari kata al-ulfah ( ,(الأُلْفًة maknanya adalah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan. Allafa...